Lewiatan Kujawsko-pomorska organizacja pracodawców

Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej założony 1 lipca 2013 roku przez Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców LEWIATAN, chociaż nieformalne spotkania przedsiębiorstw zrzeszonych później w Klastrze, odbywały się od listopada 2012 roku. Klaster jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni i innych zainteresowanych podmiotów działających zgodnie z zakresem merytorycznym Klastra. Klaster działa na podstawie uchwalonego Regulaminu oraz umowy o współpracy pomiędzy Liderem Klastra oraz jego Członkami.

 

logo lh

 

Celem Klastra jest promocja „turystyki medycznej i uzdrowiskowej w Polsce" oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw branży medycznej i uzdrowiskowej w województwie kujawsko-pomorskim a także innych regionach.

Liderem Klastra jest Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN i jako Lider Klastra prowadzi obsługę organizacyjną, administracyjną i finansową jego działalności.

 

logo lewiatan kpop

 

Klaster realizuje swoje cele poprzez:

 • organizację grup doradczych i pozyskiwanie wymaganych ekspertyz;
 • współpracę z Ośrodkami Badawczo-Rozwojowymi;
 • rozpowszechnianie wiedzy wśród Członków Klastra o istocie turystyki medycznej i uzdrowiskowej;
 • prowadzenie trwałej edukacji na potrzeby Członków Klastra, w szczególności edukację menadżerską, marketingową, a także zawodową personelu pomocniczego;
 • wymianę wiedzy i doświadczeń poprzez organizowanie konferencji i szkoleń tematycznych z branży medycznej i uzdrowiskowej;
 • wspólne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych wystawach i targach branżowych;
 • wspomaganie współpracy wszystkich Członków Klastra na płaszczyźnie intelektualnej i ekonomicznej;
 • wspólne zdobywanie certyfikatów uprawniających do prowadzenia działalności z zakresu turystyki medycznej i uzdrowiskowej;
 • pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na projekty dla Członków Klastra (projekty szkoleniowe, doradcze, badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i inwestycyjne) oraz na funkcjonowanie Klastra;
 • promocję Członków Klastra w celu pozyskania nowych kontaktów handlowych, klientów krajowych i zagranicznych;
 • wspieranie działalności gospodarczej i aktywności ekonomicznej swoich Członków z uwzględnieniem ich charakteru i specjalizacji w celu poprawy ich konkurencyjności;
 • występowanie do organów administracji rządowej i samorządowej, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji zainteresowanych działalnością Klastra z postulatami, wnioskami, zapytaniami i opiniami dotyczącymi spraw związanych z branżą turystyczną, medyczną i uzdrowiskową;
 • tworzenie oferty wiązanej dla uczestników Klastra (np. połączenie usług szpitali specjalistycznych z uzdrowiskami);
 • tworzenie, aktualizowanie i udostępnianie swoim Członkom bazy danych w zakresie informacji handlowych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • realizację dla Członków Klastra analiz ekonomicznych, rynkowych, usług konsultingowych, informacji o trendach rynkowych, usług marketingowych;
 • współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele i zakres działania pozostają zbieżne z celami i działalnością Klastra;
 • prowadzenie bazy danych dotyczącej branży turystyki medycznej i uzdrowiskowej;
 • wydawanie materiałów informacyjnych Klastra.

Naszą ofertę stale rozwijamy w oparciu o sygnalizowane potrzeby środowiska, które reprezentujemy.

 

Zapraszamy do współpracy !

 

Do pobrania